Accessibility Tools

Skip to main content
 (+30)2117051841     info@equalsociety.gr

Δωρεάν μαθήματα Αγγλικών

Δωρεάν μαθήματα Η/Υ

Το πρόγραμμα «e-gnosis» αποτελεί μια πανελλαδική δράση, η οποία με συνέπεια από το 2012, ενισχύει την εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και στις ξένες γλώσσες προσφέροντας τη δυνατότητα σε όσους διεκδικούν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα ν’ αποκτήσουν γνώσεις και να τις κατοχυρώσουν με αναγνωρισμένη πιστοποίηση.

Μέχρι σήμερα, χιλιάδες εκπαιδευόμενοι έχουν ενταχθεί στο «e-gnosis» δίνοντας έτσι υπεραξία στο πρόγραμμά μας και αναδεικνύοντας την τάση της αγοράς προς κάθε υποψήφιο που διαχειρίζεται με ευχέρεια τις νέες τεχνολογίες αλλά και την αγγλική γλώσσα.

Δωρεάν μαθήματα Αγγλικών & Η/Υ


Ο Οργανισμός μας, πιστός στις αξίες του που βρίσκονται πάντα κοντά στον άνθρωπο και θέλοντας να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για όλους, στέκεται έμπρακτα δίπλα σε μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ανέργους, φοιτητές, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, μέλη πολυμελών οικογενειών κ.α. και παρέχει:

è Δωρεάν εκπαίδευση στην Αγγλική γλώσσα για την απόκτηση του διεθνούς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού TOEIC από την Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με το ETS (Education Testing Service ) το μεγαλύτερο φορέα  ανάπτυξης και διενέργειας εξετάσεων.

Διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό TOEIC:

 • Σε εργασιακό επίπεδο (ΑΣΕΠ, Δημόσιος Τομέας, 10.000 Επιχειρήσεις σε 120 χώρες)
 • Σε ακαδημαϊκό επίπεδο (Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό).

 è Δωρεάν τμήματα μαθημάτων βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής για την απόκτηση του αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικού της Vellum Global Education Services.

Τμήματα Αγγλικών


Τμήματα Η/Υ


 Προς εξυπηρέτηση όλων, δημιουργούνται καθημερινά εξ αποστάσεως τμήματα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης με τα οφέλη της καθοδήγησης από εξειδικευμένους καθηγητές μέσω εξελιγμένης πλατφόρμας e-learing, με σύγχρονο  εκπαιδευτικό υλικό.

Για τη συμμετοχή σας στο εν λόγω πρόγραμμα απαιτείται η τήρηση και η αποδοχή των προϋποθέσεων και όρων συμμετοχής, καθώς και των κανόνων διαδικασίας που προβλέπονται, σημειώνονται και αναφέρονται αναλυτικώς κατωτέρω.

Το σύνολο του κόστους της εκπαίδευσης για τα προχωρημένα τμήματα επιδοτείται υπό την προϋπόθεση της συμμετοχής σας στις εξετάσεις πιστοποίησης (κόστος παραβόλου εξετάσεων αγγλικών 150 ευρώ, κόστος παραβόλου εξετάσεων Η/Υ 120 ευρώ).

Οι αρχάριοι υποψήφιοι καλούνται να καταβάλλουν, εκτός του παραβόλου, το ποσό των 100 ευρώ δεδομένου ότι το πρόγραμμα των αρχάριων τμημάτων περιλαμβάνει 2 επιπλέον μήνες μαθημάτων (σύνολο 250 ευρώ).

Προσοχή: Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτησή σας θα πρέπει να την υποβάλετε  ηλεκτρονικά και να ακολουθήσετε τα βήματα εγγραφής στο email που θα λάβετε από  την Equal Society.
Τα νέα τμήματα θα ξεκινήσουν άμεσα ενώ οι προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες όσων διεκδικούν την επόμενη θέση απασχόλησής τους.
Οι πιστοποιήσεις θα δοθούν άμεσα για την υποβολή του φακέλου.

 • Όροι και Προϋποθέσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων να εμπίπτουν στα επικαλούμενα κριτήρια κατάταξης, αυτά να είναι αληθή και να αποδεικνύονται καταλλήλως, επαρκώς και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους τρόπους απόδειξης αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος αποβάλλεται από το πρόγραμμα και τις περαιτέρω διαδικασίες.

  Διαδικασία και κανονιστικοί όροι στο πρόγραμμα «Μαθαίνω Αγγλικά»

  Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλοντας τις αιτήσεις τους εντάσσονται σε ανάλογες με τους τόπους κατοικίας τους σειρές κατάταξης σύμφωνα με τα δημοσιευμένα και αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας κριτήρια κατάταξης. Σε επόμενο στάδιο καλείται με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) της Equal Society επαρκής αριθμός ενδιαφερομένων βάσει της σειράς κατάταξης που προέκυψε από τη συνολική τους βαθμολογία όπως προσέλθει σε συγκεκριμένη ημερομηνία (*) και ώρα και σε καθορισμένο εκπαιδευτικό κέντρο προκειμένου να αρχίσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση. Εντός 5νθημέρου από τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος (email) απαιτείται η απαντητική επιβεβαίωση ισχύος της συμμετοχής του ενδιαφερόμενου άλλως η συμμετοχή ακυρώνεται και ο υποψήφιος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται για κάθε εκπαιδευτικό κέντρο που δημιουργείται και υπάρχει δεδηλωμένο ενδιαφέρον. Επιπλέον, οι υποψήφιοι καλούνται, όταν τους ζητηθεί, να αποδείξουν ότι εμπίπτουν στα επικαλεσθέντα κριτήρια κατάταξης και να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός 10ήμερης προθεσμίας. Σε διαφορετική περίπτωση καλούνται σταδιακά και σε συνεννόηση με το διοικητικό μηχανισμό της Equal Society, όπως επιβαρυνθούν με το επιδοτούμενο εκπαιδευτικό κόστος το οποίο καθορίζεται σε 400 ευρώ άλλως αποβάλλονται από τη διαδικασία. Στην περίπτωση της αποβολής, το παράβολο των εξέταστρων δεν επιστρέφεται και η Equal Society με παρέμβασή της δύναται να απαγορεύσει τη συμμετοχή του υποψηφίου στη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης. Για λόγους τήρησης των αρχών «διαφάνειας» και «δημοσιότητας» η Equal Society ανακοινώνει σταδιακά όλα τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα της για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Η ανακοίνωση περιέχει για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων τα αρχικά του Ονόματος, Επωνύμου, Πατρωνύμου, τον αριθμό μητρώου του, καθώς και το σύνολο της βαθμολογίας ενός εκάστου συμμετέχοντος. Σημειώνεται ότι οι σειρές κατάταξης δημιουργούνται ανά εκπαιδευτικό κέντρο με βάση τις περιόδους υποβολής των αιτήσεων.

  Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής συμπληρώστε εδώ τη σχετική αίτηση.

  (*) : Η πρώτη αυτή συνάντηση δεν συνυπολογίζεται στις εκπαιδευτικές ώρες καθότι θεωρείται «συνάντηση συντονισμού».

 • Πίνακας κριτηρίων κατάταξης στο πρόγραμμα