Ο Οργανισμός μας για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ και για την υλοποίηση της Πράξης  «Δομή Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δήμου Κέρκυρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002598 ανακοινώνει σήμερα 6 Ιουλίου την έναρξη της διαδικασίας για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 23/2020 και να την καταθέσουν ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την 6η Ιουλίου 2020 και λήγει την 15η Ιουλίου 2020.

Ανακοίνωση

Αίτηση

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

 

fasa espa ionio

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1